SISTEMA CRET@


SISTEMA CRET@: LA NOVA MANERA DE LIQUIDACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS.

 

Què és el sistema Cret@?

Creta@ és el nou sistema de liquidació de les cotitzacions a la Seguretat Social, implementat per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i que implantarà el sistema de liquidació directa.


Què vol dir de liquidació directa?

Doncs es tracta de revertir el procés de pagament dut a terme fins al moment. Si fins ara, era la empresa la qui autoliquidava les quotes, ara serà la TGSS qui ho durà a terme, mitjançant la informació que cadascuna de les empreses li faciliti. És a dir, la empresa fins ara comunicava el resultat final a abonar a la Seguretat Social, mentre que ara, la empresa comunicarà la base i conceptes sobre els que aplicar el càlcul de la liquidació, i serà la TGSS qui, aplicant els percentatges de cotització, emetrà la liquidació corresponent.

Quins avantatges comporta aquest nou sistema?

En principi aquest nou sistema ha de comportar menys errors per part de les empreses alhora de pagar les cotitzacions per als seus treballadors, donat que, es la TGSS qui assumirà els càlculs aplicant les regles de cotització i contrastant les dades comunicades prèviament, amb les que consten comunicades de cada una de les empreses.

També ha de permetre tenir més informació a les empreses sobre les cotitzacions que abonen, els costos que els pressuposa cada un del personal contractat, i si estan aplicant correctament les bonificacions, ja que permet conèixer de forma anticipada a les empreses, quines son les dades que consten a la TGSS, i quins sons els imports que han d’abonar.

Les empreses només hauran de comunicar les variacions que d’un mes a altre hagin dut a terme amb els seus treballadors, tant per increment/disminució de plantilla, com per increment/disminució en les bases salarials, per tant, suposa un avantatge considerable per aquelles empreses en que la estabilitat salarial i de plantilla sigui molt alta, ja que no hauran de fer cap tipus de comunicació. Aquesta senzillesa de tràmit, comporta que serà la empresa qui, si no te cap variació, sol·licitarà un esborrany de les quotes a pagar, y si aquest esborrany no té errors, ja podrà ser confirmat i abonat.

Quina es la visió d’ADVOR – Assessoria Jurídica?

Creiem que el nou sistema de liquidació Cret@ afavorirà a aquelles empreses amb poca variabilitat de dades en els seus treballadors, ja que els permetrà anar confirmant els esborranys facilitats per la TGSS evitant mals de cap. I, en aquelles empreses on el volum de modificació serà més gran, els permetrà anar coneixent, a mesura que facin les variacions, el cost de seguretat social, ja que podran anar consultant les dades que consten a TGSS, i conèixer el seu cost de Seguretat Social.

Ara bé, si el que es pretenia per part de la TGSS era el d’evitar realment tràmits a les empreses, hagués estat molt més senzill que, si una empresa no te variació d’un mes a l’altre, aquesta ja no hagués de fer res més, que esperar a que la pròpia TGSS li girés el rebut de pagament, sense haver de dur a terme cap acció. Ja que, amb aquest sistema, la empresa continua havent d’estar pendent de la TGSS.

Per tant, si bé es un gran pas per acostar-se a la nova manera de treballar imposada en aquest segle XXI, no es un pas suficient ni pràctic, que es queda a mig camí del que podria haver estat si s’haguessin destinat els recursos suficients i necessaris, però des d’ADVOR i atès que es la nova eina amb la que haurem de treballar i assessorar, us garantim que estem al dia i plenament adaptats al Sistema Cret@. Ara només ens toca esperar que es posi en funcionament, i que en la seva posada en marxa, aquest sistema no s’encalli ni doni errors indesitjats, però dels que ja ens tenen acostumats a la TGSS.

 

Ens llegim al següent post.

  + INFORMACIÓ

Sigue leyendo

Antics i nous reptes en el camp de l’assessoria laboral a afrontar per AUTÒNOMS I PIMES


Benvinguts/des,

El principi bàsic d’ADVOR, no es altre que el de fer arribar al client una nova manera d’assessorar, i avui volem assenyalar antics reptes encara no superats o no contemplats amb la suficient amplitud i que mereixen molta atenció, així com assenyalar els nous reptes que s’han d’afrontar per continuar sempre un pas per endavant, i ser punters en la gestió d’una àrea tan delicada, com és la Gestió de Recursos Humans.

  • Un dels antics reptes encara per resoldre per a molts autònoms amb personal contractat i petites empreses, és el camp de la Prevenció de Riscos Laborals, una forta càrrega de treball, però d’obligat compliment i de constant actualització, i que ve per imperatiu legal en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per última vegada per la Llei 14/2013 de 27 de setembre.
  • Un altre repte a afrontar i d’encara més difícil gestió és el camp de l’Absentisme Laboral, que perjudica en gran mesura, el normal funcionament de la microempresa, donat que, un sol treballador, és part fonamental en l’engranatge de la empresa i per tant la seva absència suposa un cost per l’empresari. Si bé s’han anat fent millores normatives en aquest sector, per tal d’afavorir la disminució de dit absentisme, cal també que les empreses prenguin mesures i iniciïn protocols d’actuació per tal d’evitar l’absentisme temporal del seu personal, aplicant mesures de prevenció. Per tant, i de forma molt clara, com més al dia s’estigui amb els protocols de Riscos Laborals, més i millor, podrem prevenir l’element de malaltia professional del nostre equip.
  • Lligat amb el personal a càrrec d’un empresari, cal tenir molt en compte el cost de contractació d’aquest. Cal estar al dia, dels percentatges i costos associats a dita contractació, i la millor manera de fer-ho és estar totalment al corrent de les noves modalitats de contractació de personal, és a dir, estar plenament al dia de la Contractació Bonificada.Sabem que actualment qualsevol estalvi es positiu, i que una plantilla curta, si bé es menys costosa, també genera més tensió a l’equip, ja que ha d’assumir més volum de feina. Per això, i mitjançant un rigorós estudi dels contractes existents, podrem ampliar l’equip humà, sense que això impliqui un increment de costos, i que ajudarà, no només a la millora de la producció, sinó també en l’ambient de treball, les relacions humanes i en evitar la malaltia del treballador per estrès o sobrecàrrega física.
  • I per acabar un gran repte, aquest més tendent a complicar la vida dels que fem assessoria i gestió, és l’aparició d’un nou sistema de liquidació de quotes a la seguretat social, denominat Sistema CRET@, que a simple tall d’anècdota, ja fa mesos que hauria d’estar en funcionament, però s’ha anat posposant, i encara ningú sap si serà gener 2015 o quan, que entrarà en funcionament. Un sistema, que pretén oferir un major control per part de l’Administració de les cotitzacions dels treballadors, i que per tant, obligarà als empresaris a mantenir un major control en els meritaments salarials i conceptes que conformen la nòmina, per evitar inspeccions en el camp de les cotitzacions. Aquest es un punt molt verd, però del que caldrà estar alerta, i per tant, n’anirem informant a mesura que es vagi desenvolupant.

Ens llegim al següent post.

  + INFORMACIÓ

Sigue leyendo

ADVOR_Assessoria Jurídica


Benvinguts/des,

Us presentem el nostre blog. El blog d’ADVOR. Un punt d’encontre entre vosaltres i el despatx. Una nova eina per connectar, opinar, llegir i intercanviar informació. En definitiva, una eina que ens acosta a una nova manera d’assessorar,  a una nova manera de fer.

És dons un instrument pensat per satisfer una demanda provocada pel ritme canviant de la societat, la economia i les noves formes de comunicar. I davant d’aquesta demanda, hem sentit una imperiosa necessitat de donar i transmetre informació rellevant de manera rigorosa i constant, amb l’anàlisi necessari i amb vocació de servei.

Així doncs, de la voluntat de mostrar què duem a terme a ADVOR, 
una Assessoria del segle XXI , hem decidit crear aquest Blog. Esperem sigui de la vostra utilitat, i el vulgueu compartir amb tots aquells que es puguin sentir identificats. Comencem dons aquest camí, animant-vos a participar-hi, formar-ne part amb les vostres opinions, dubtes i suggeriments que nosaltres anirem responent i actualitzant periòdicament.

 

banner_4

Ens llegim al següent post.

  + INFORMACIÓ

Sigue leyendo