SISTEMA CRET@


SISTEMA CRET@: LA NOVA MANERA DE LIQUIDACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS.

 

Què és el sistema Cret@?

Creta@ és el nou sistema de liquidació de les cotitzacions a la Seguretat Social, implementat per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i que implantarà el sistema de liquidació directa.


Què vol dir de liquidació directa?

Doncs es tracta de revertir el procés de pagament dut a terme fins al moment. Si fins ara, era la empresa la qui autoliquidava les quotes, ara serà la TGSS qui ho durà a terme, mitjançant la informació que cadascuna de les empreses li faciliti. És a dir, la empresa fins ara comunicava el resultat final a abonar a la Seguretat Social, mentre que ara, la empresa comunicarà la base i conceptes sobre els que aplicar el càlcul de la liquidació, i serà la TGSS qui, aplicant els percentatges de cotització, emetrà la liquidació corresponent.

Quins avantatges comporta aquest nou sistema?

En principi aquest nou sistema ha de comportar menys errors per part de les empreses alhora de pagar les cotitzacions per als seus treballadors, donat que, es la TGSS qui assumirà els càlculs aplicant les regles de cotització i contrastant les dades comunicades prèviament, amb les que consten comunicades de cada una de les empreses.

També ha de permetre tenir més informació a les empreses sobre les cotitzacions que abonen, els costos que els pressuposa cada un del personal contractat, i si estan aplicant correctament les bonificacions, ja que permet conèixer de forma anticipada a les empreses, quines son les dades que consten a la TGSS, i quins sons els imports que han d’abonar.

Les empreses només hauran de comunicar les variacions que d’un mes a altre hagin dut a terme amb els seus treballadors, tant per increment/disminució de plantilla, com per increment/disminució en les bases salarials, per tant, suposa un avantatge considerable per aquelles empreses en que la estabilitat salarial i de plantilla sigui molt alta, ja que no hauran de fer cap tipus de comunicació. Aquesta senzillesa de tràmit, comporta que serà la empresa qui, si no te cap variació, sol·licitarà un esborrany de les quotes a pagar, y si aquest esborrany no té errors, ja podrà ser confirmat i abonat.

Quina es la visió d’ADVOR – Assessoria Jurídica?

Creiem que el nou sistema de liquidació Cret@ afavorirà a aquelles empreses amb poca variabilitat de dades en els seus treballadors, ja que els permetrà anar confirmant els esborranys facilitats per la TGSS evitant mals de cap. I, en aquelles empreses on el volum de modificació serà més gran, els permetrà anar coneixent, a mesura que facin les variacions, el cost de seguretat social, ja que podran anar consultant les dades que consten a TGSS, i conèixer el seu cost de Seguretat Social.

Ara bé, si el que es pretenia per part de la TGSS era el d’evitar realment tràmits a les empreses, hagués estat molt més senzill que, si una empresa no te variació d’un mes a l’altre, aquesta ja no hagués de fer res més, que esperar a que la pròpia TGSS li girés el rebut de pagament, sense haver de dur a terme cap acció. Ja que, amb aquest sistema, la empresa continua havent d’estar pendent de la TGSS.

Per tant, si bé es un gran pas per acostar-se a la nova manera de treballar imposada en aquest segle XXI, no es un pas suficient ni pràctic, que es queda a mig camí del que podria haver estat si s’haguessin destinat els recursos suficients i necessaris, però des d’ADVOR i atès que es la nova eina amb la que haurem de treballar i assessorar, us garantim que estem al dia i plenament adaptats al Sistema Cret@. Ara només ens toca esperar que es posi en funcionament, i que en la seva posada en marxa, aquest sistema no s’encalli ni doni errors indesitjats, però dels que ja ens tenen acostumats a la TGSS.

 

Ens llegim al següent post.

  + INFORMACIÓ

Sigue leyendo